Informacja o inwestycji

 

 

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szprotawie.

Beneficjent: Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Szprotawie.

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Szprotawa poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku biurowym Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szprotawie.

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku administracyjno- biurowego Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szprotawie przy ul. Chrobrego 1. Inwestycja polega na wykonaniu szeregu prac budowlano-montażowych i instalacyjnych w zakresie branży sanitarnej (C.O.) i instalacji OZE (pompy ciepła, instalacja fotowoltaiczna). Pozwolą one ograniczyć straty ciepła do minimum poprzez dodatkowe ocieplenie budynku (ściany zewnętrzne, ściany na gruncie, docieplenie stropodachu nad częścią administracyjno-biurową) oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody poprzez montaż paneli fotowaltaicznych.
W ramach realizowanych prac budowlano – montażowych zostanie wymieniona stolarka drzwi zewnętrznych oraz okien w części administracyjno-biurowej budynku, zostanie wymienione źródło ciepła systemu centralnego ogrzewania na system pomp ciepła. Wykonana zostanie nowa instalacja centralnego ogrzewania dostosowana do współpracy z nowym źródłem ciepła (pompy ciepła). Zostanie zainstalowany system sterowania centralnym ogrzewaniem z wykorzystaniem narzędzi technologii informatyczno-komunikacyjnej. Ponadto zostaną wykonane niezbędne prace przy termomodernizacji tj. przebudowa kominów, wymiana obróbek blacharskich itp. oraz wymiana rynien i rur spustowych wraz z przebudową odpływów w gruncie do najbliższych studzienek w celu zabezpieczenia obszarów termomodernizowanych przed podciekaniem.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

  • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku biurowym SzWiK Sp. z o.o., poprzez działania z zakresu głębokiej termomodernizacji.
  • Redukcja emisji CO2 w budynku biurowym SzWiK Sp. z o.o., dzięki poprawie uwarunkowań energetycznych i osiągnięcie co najmniej wskaźników referencyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród.
  • Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej budynku biurowym SzWiK Sp. z o.o., poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej i instalacji pomp ciepła.

Dzięki realizacji projektu i osiągnięciu poszczególnych wskaźników projekt przyczyni się do realizacji celów długofalowych, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, w tym przede wszystkim:

  • Powstrzymanie procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim powietrza.
  • Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których źródłem jest spalanie paliw opałowych i zużycie energii elektrycznej.
  • Poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców Gminy.
  • Powstrzymanie degradacji ekosystemów.
  • Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Gminy.
  • Poprawa spójności społecznej i terytorialnej Województwa Lubuskiego.

Termin rzeczowej realizacji projektu: 01.04.2020 r. - 30.06.2022 r.

Wartość projektu: 1 258 091,46 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 849 012,77 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020.