Informacja dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informujemy, że Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. pozostaje obecnie  w trakcie procedury uzgadniania wysokości nowych taryf za wodę i ścieki z organem regulacyjnym – Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie bowiem z art. 24 b i 24 c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.) wnioskowane przez przedsiębiorstwo wysokości stawek taryf podlegają zatwierdzeniu przez w/w organ regulacyjny.

Zgodnie z art. 24 g w/w ustawy dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia  w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy.

Wobec powyższego od dnia 1 czerwca 2022 r. do czasu wprowadzenia nowej taryfy lub taryfy tymczasowej obowiązującymi są dotychczasowe stawki taryf.

W przypadku, gdy nowe stawki taryf zostaną zatwierdzone przez organ regulacyjny lub też nastąpi wprowadzenie taryfy tymczasowej, taryfa taka zostanie najpierw ogłoszona przez organ regulacyjny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jak i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szprotawie oraz zamieszczona na stronie internetowej SzWiK Sp. z o.o.  wraz z informacją o dniu wejścia w życie nowych stawek taryf i okresie ich obowiązywania.

Taryfy za wodę i ścieki, obowiązujące w Spółce od dnia 1 czerwca  2019 r.: