Taryfy obowiązujące

O G Ł O S Z E N I E

 

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Szprotawie informuje, że od dnia 01 grudnia 2022 r. obowiązuje taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szprotawa, zatwierdzona decyzją nr WR.RZT.70.116.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 23 listopada 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) Rada Miejska w Szprotawie Uchwałą nr LXVI/542/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. udzieliła dopłat do cen ścieków dla gospodarstw domowych w grupie taryfowej 1 w okresie od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 3,20 zł netto + podatek VAT do 1 m3.

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Wyszczególnienie

Wielkość cen

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

w okresie

od 01.12.2022 r.

do 30.11.2023 r.

w okresie

od 01.12.2023 r.

do 30.11.2024 r.

w okresie

od 01.12.2024 r.

do 30.11.2025 r.

cena netto

cena brutto

cena netto

cena brutto

cena netto

cena brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

Grupa 1 Gospodarstwa domowe

Cena wody (zł/m3)

5,14

5,55

5,14

5,55

5,63

6,08

Grupa 2 Pozostali odbiorcy

Cena wody (zł/m3)

5,19

5,61

5,19

5,61

5,68

6,13

Do cen netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Aktualnie obowiązująca stawka VAT wynosi 8%.

 

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Wyszczególnienie

Wielkość cen

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

w okresie

od 01.12.2022 r.

do 30.11.2023 r.

w okresie

od 01.12.2023 r.

do 30.11.2024 r.

w okresie

od 01.12.2024 r.

do 30.11.2025 r.

cena netto

cena brutto

cena netto

cena brutto

cena netto

cena brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

Grupa 1 Gospodarstwa domowe

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

14,53

15,69

14,53

15,69

15,74

17,00

Grupa 2 Pozostali odbiorcy

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

14,53

15,69

14,53

15,69

15,74

17,00

Do cen netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Aktualnie obowiązująca stawka VAT wynosi 8%.

 

Cena usługi odprowadzania ścieków z uwzględnieniem dopłaty w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen

Cena netto

Cena brutto

Kwota dopłaty

Cena netto po dopłacie

Cena brutto po dopłacie

1

2

3

4

5

6

8

Grupa 1 Gospodarstwa domowe

Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

14,53

15,69

3,20

11,33

12,24

Do cen netto przedstawionych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Aktualnie obowiązująca stawka VAT wynosi 8%.

 

Uchwała nr LXVI/542/2023 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Decyzja nr WR.RZT.70.116.2022 z 9 listopada 2022 r.  zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

 


WODA

Grupa 1 -       Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu miasta i gminy Szprotawa zużywający wodę do celów realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w celu wykorzystania jej w ramach gospodarstw domowych lub do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich.

Do tej grupy zaliczani są właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości lub korzystający z obiektu bez tytułu prawnego:

1) rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego,

2) rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym,

3) rozliczani za ilość dostarczonej wody według wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

4) rozliczani za ilość pobranej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

 

Grupa 2 -       Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu miasta i gminy Szprotawa zużywających wodę do celów pozostałych, innych niż wymienionych w grupie 1. Są to w szczególności odbiorcy usług pobierający wodę na potrzeby przedsiębiorstw, instytucji użyteczności publicznej oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

Do tej grupy zaliczani są właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości lub korzystający z obiektu bez tytułu prawnego:

1) rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego,

2) rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym,

3) rozliczani za ilość dostarczonej wody według wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,

4) rozliczani za ilość pobranej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

5) gmina rozliczana za ilość wody pobranej: z publicznych zdrojów ulicznych, na cele przeciwpożarowe, do zasilania publicznych fontann oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

  


ŚCIEKI

Grupa 1 -       Dostawcy ścieków z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych,  z terenu miastai gminy Szprotawa.

Do tej grupy zaliczani są właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości lub korzystający z obiektu bez tytułu prawnego: 

1) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według wodomierza głównego mierzącego ilość dostarczanej wody,

2) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym,

3) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

4) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według wodomierza zamontowanego na instalacji własnego ujęcia wody.

 

Grupa 2 -       Pozostali dostawcy ścieków nie wymienieni w grupie 1, z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków  z terenu miasta i gminy Szprotawa.

Do tej grupy zaliczani są właściciele i zarządcy oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości lub korzystający z obiektu bez tytułu prawnego: 

1) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według wodomierza głównego mierzącego ilość dostarczanej wody,

2) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym,

3) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,

4) rozliczani za ilość dostarczonych ścieków według wodomierza zamontowanego na instalacji własnego ujęcia wody.

 

 


 Tekst zatwierdzonej taryfy dostępny jest na stronach BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Gminy Szprotawa i Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.