Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie sektorowego zapytania ofertowego na usługę pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Henryków w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Termin składania ofert do 13 czerwca 2023 r. do godz. 10:00

Więcej informacji: http://www.szwik.nbip.pl/szwik/?n_id=177&id=118