Podlewanie ogrodu (nie powstają ścieki)

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza, zamontowanego na wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Warunkiem stosowania odliczeń ilości ścieków przez Spółkę jest wystąpienie przez odbiorcę usług z pisemnym wnioskiem o wydanie warunków technicznych na zamontowanie dodatkowego wodomierza (podlicznika) służącego do pomiaru zużycia wody, przy którym nie są wytwarzane ścieki.

Montaż, utrzymanie i obowiązkowa legalizacja wodomierza (co 5 lat) obciążają odbiorcę usług.

Z uwagi na koszty związane z zakupem oraz zamontowaniem wodomierza dodatkowego i zaworu antyskażeniowego, konieczność okresowej legalizacji (co 5 lat) wodomierza, jego oplombowanie, prosimy o przeanalizowanie opłacalności przedsięwzięcia, przez porównanie koniecznych kosztów w stosunku do zysków z tytułu nienaliczania za ścieki ilości wody zużytej na podlewanie ogrodu.

W przypadku utraty ważności legalizacji wodomierza dodatkowego, Spółka zaprzestaje wykonywania odczytów i odliczeń bez odrębnego powiadomienia.