Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szprotawie

 Wstęp Deklaracji

 Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja S. z o.o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://szwik.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: Strona jest aktualizowana na bieżąco.

Strona internetowa https://szwik.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
  • na stronie znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia:

  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • mapa strony,
  • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SzWiK Sp. z o.o.

Deklarację sporządzono dnia 1 lutego 2021 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną w zakresie dostępności cyfrowej jest Piotr Ksenycz, e-mail:  p.ksenycz@szwik.pl, telefon: 693 740 808.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić  z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Adres:
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 1
67-300 Szprotawa

Wejście do budynku jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ do budynku prowadzą schody.

Na bieżąco pracujemy poprawą dostępności cyfrowej i architektonicznej.