Ekspertyza wodomierza

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza głównego, Spółka jest zobowiązana na pisemny wniosek odbiorcy usług dokonać urzędowego sprawdzenia wodomierza głównego.
Wodomierz jest demontowany (wymieniany na inny) przez monterów Spółki, a następnie przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar.
Pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza. Następnie Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia.
Jeżeli przy reklamacji pracy wodomierza głównego okaże się, że wodomierz główny spełnia wymagania, którym powinny odpowiadać wodomierze, zawarte w przepisach prawa (obecnie w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r.), Spółka kosztami urzędowego sprawdzenia wodomierza głównego i jego wymiany obciąży Odbiorcę usług.
W przypadku stwierdzenia w wyniku urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego, że wskazania wodomierza głównego przekraczają błąd dopuszczalny, ilość faktycznie pobranej przez odbiorcę usług wody ustala się korygując ilość wskazaną przez wodomierz główny odpowiednio w dół lub w górę, współczynnikiem równym średniej arytmetycznej z rzeczywistych błędów wskazań. Korekta obejmuje okres od daty wystąpienia nierzetelnego pomiaru, a jeżeli ustalenie tej daty nie jest możliwe, od ostatniego odczytu wodomierza głównego.