Reklamacje

Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług oraz wysokości opłat za usługi.

Reklamacje dotyczące wysokości opłat powinny co do zasady być zgłoszone na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku zgłoszenia reklamacji wniesienie jej nie zwalnia odbiorcy usług od terminowej zapłaty należności w wysokości określonej w fakturze.

W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy usług zwrócona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
Spółka jest zobowiązana udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamacje w ciągu 14 dni od pisemnego zgłoszenia.