Przebudowa SUW

Realizujemy projekt „Przebudowa SUW Siecieborzyce, Borowina, Dzikowice oraz budowa kanalizacji w Henrykowie”

Projekt uzyskał dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest  poprawa poziomu życia społeczności Gminy Szprotawa poprzez przebudowę 3 stacji uzdatniania wody, 1 ujęcia wody na obszarach wiejskich i budowę 0,53 km kanalizacji sanitarnej w Henrykowie.

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się także do osiągnięcia celu operacji jakim jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Działania projektowe zakładają przeprowadzenie następujących zadań i osiągnięcie efektów:

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siecieborzyce – wymiana urządzeń w istniejącej stacji, w tym roboty budowlano-montażowe: ujęcie wody, zakup i montaż systemu płukania filtrów, włączenie nowych obiektów do systemu AKPIA.
2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borowina – budowa nowego budynku o konstrukcji lekkiej (kontenerowego) stacji, w tym roboty budowlano-montażowe (budowa i montaż zbiornika, montaż zestawu hydroforowego, ogrodzenia, zagospodarowanie terenu, włączenie do systemu AKPIA, itp.).
3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzikowice – budowa nowego budynku o konstrukcji lekkiej (kontenerowego) stacji, w tym roboty budowlano-montażowe zbiornika, rurociągów, montaż zestawu hydroforowego, zagospodarowanie terenu, włączenie do systemu AKPIA, itp.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Henryków, roboty budowlano-montażowe (kanały grawitacyjne).

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie także dokumentacja projektowa do wszystkich SUW jak również do budowy kanalizacji w Henrykowie oraz pełniony będzie nadzór inwestorski nad projektem.

Koszt całkowity projektu określony we wniosku aplikacyjnym to 4.497 759,45 zł uzyskane dofinansowanie wynosi: 3.547 995,00 zł.

W dniu 16.02.2024r została zawarta umowa z Wykonawcą firmą IMTechnika na realizację działań dotyczących przebudowy SUW ww. zakresie oraz z inspektorem nadzoru – Firmą Projektowo-Consultingową „Eco-Energia”.

Realizacja projektu przewidziana jest w dwóch etapach:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Henryków do dnia 15 października 2024 r.
2. Przebudowa SUW Siecieborzyce, Borowina, Dzikowice do dnia 15 maja 2025 r.