Zasada korzystania z kanalizacji sanitarnej

1 . Jakie ścieki można odprowadzać do kanalizacji sanitarnej:

Do kanalizacji można odprowadzać wyłącznie ścieki sanitarne nazywane inaczej ściekami bytowo-gospodarczymi lub socjalno-bytowymi. Ścieki te związane są bezpośrednio z życiem człowieka i zawierają odpływy z kuchni, łazienki, z mycia, prania, ubikacji itp.

Zabronione jest wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej (i dalej do oczyszczalni) wód deszczowych oraz innych wód i ścieków pochodzenia produkcyjnego.

Wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji przy wystąpieniu intensywnych opadów powoduje przeciążenie hydrauliczne kanalizacji i oczyszczalni. Efektem tego przeciążenia może być:

 • zalanie obiektów oczyszczalni ścieków,
 • wypłukanie osadu czynnego z oczyszczalni, które spowoduje skażenie środowiska, a ponadto konieczne będzie dokonanie ponownego rozruchu oczyszczalni ścieków,
 • zalanie piwnic niżej położonych budynków (przypadki takie miały miejsce), aby tego uniknąć należy zainstalować zasuwę burzową na przyłączu.

Uwaga! Bezwzględnie obowiązujące w przypadku skanalizowania piwnicy.

Niedozwolone jest wprowadzanie do kanalizacji ścieków gospodarczych tzn. gnojowicy, odcieków z kiszonek oraz innych ścieków produkcyjnych.

Zrzut takich ścieków do kanalizacji spowoduje tzw. przeciążenie oczyszczalni ścieków, a efektem tego będzie odprowadzenie z oczyszczalni do środowiska nie oczyszczonych ścieków.

2 . Czego nie mogą zawierać ścieki sanitarne.

Ścieki nie mogą zawierać materiałów i substancji, które mogą doprowadzić do:

 • zatkania kanalizacji, zatkania pomp, zamierania bakterii i mikroorganizmów pracujących na oczyszczalni przy usuwaniu zanieczyszczeń (bakterie i mikroorganizmy są wrażliwe na działanie substancji szkodliwych i trujących).

Obowiązujące przepisy mówią, że do kanalizacji sanitarnej nie można wprowadzać:

 • ścieków pochodzenia inwentarzowego i przemysłowego,
 • odpadów stałych takich jak: żwir, piasek, popiół, kawałki: szkła, skór, tekstyliów, resztki poubojowe (np. pierze), ścinki materiałów, szmaty, podpaski, torby foliowe itp.

Do kanalizacji nie można również wprowadzać w/w materiałów po rozdrobnieniu:

 • substancji palnych np. resztek rozpuszczalników itp.,
 • substancji żrących i toksycznych.

Z doświadczenia w eksploatacji oczyszczalni ścieków wynika, iż rzeczą nagminną jest wprowadzanie do kanalizacji : podpasek, szmat, toreb foliowych, popiołu – materiały te są przyczyną powstawania niedrożności kanałów i zwiększenia zużycia/awaryjności pompowni ścieków.

3 . Jak powinna wyglądać kanalizacja sanitarna (instalacja wewnętrzna) w domu:

Docierają do nas sygnały iż często po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu pojawiają się zapachy pochodzące z kanalizacji. Przyczyną tego są różnego rodzaju nieprawidłowości w domowej kanalizacji sanitarnej.
Celem zapobieżenia zapachom i wyziewom z kanalizacji należy przestrzegać następujących zasad:

 • pion kanalizacyjny powinien być zaopatrzony w rurę wywiewną wyprowadzoną 0,5 do 1,0 m powyżej połaci dachowej. Pion to część kanalizacji wewnętrznej budynku, którą ścieki odprowadzane z umywalek, zlewozmywaków, misek ustępowych, pryszniców i wanien i spływają z poszczególnych kondygnacji budynków do poziomu odpływu na zewnątrz budynku,
 • średnica pionu jest stała na całej wysokości i równa co najmniej największej średnicy podejścia do pionu . Najczęściej stosuje się średnice 100 mm lub 70 mm,
 • każde urządzenie sanitarne powinno mieć zamknięcie wodne w postaci syfonu.

Jedynym gwarantem braku zapachów i wyziewów z kanalizacji w mieszkaniu jest wykonanie domowej instalacji sanitarnej wg powyższych zasad.

4 . Uwaga

W przypadku stwierdzenia, iż przyczyną zatkania kanalizacji lub jej niewłaściwego funkcjonowania jest szkodliwa eksploatacja przez danego użytkownika bądź nastąpi odprowadzenie ścieków niedozwolonych (w tym wód deszczowych) zakład, zmuszony będzie dochodzić swoich roszczeń z tytułu poniesionych kosztów. Kosztami tymi zostaną obciążeni konkretni użytkownicy kanalizacji.

W przypadku awarii zewnętrznych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych prosimy dzwonić:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do godz. 15:00 tel. (68) 376 59 39,
 • całodobowo   tel. 609 438 923.