Organizacja
Organ uprawniony do reprezentacji Spółki: Zarząd
osoby: Piotr Ciołka –  Prezes Zarządu
   
Organ nadzoru: Rada Nadzorcza
osoby: Michał Jarosław Zwolak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Michał Stambulski – Członek Rady Nadzorczej
  Marcin Siemiątkowski – Członek Rady Nadzorczej
   
Wspólnicy i posiadane udziały: Gmina Szprotawa – 100,00% kapitału zakładowego
   
Zgromadzenie Wspólników: funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego: – Burmistrz Gminy Szprotawa, zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek  handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.  1037 z późn. zm.) i Umową  Spółki
   
Kompetencje organów Spółki: zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i Umową Spółki