Dokumenty do zawarcia umowy

W celu zawarcia umowy należy złożyć wypełniony wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków wraz z aktualnym dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, postanowienie Sądu, umowa najmu itp. – do wglądu) lub oświadczenie o braku tytułu prawnego.
Wszystkie druki potrzebne do zawarcia umowy znajdują się w zakładce Do pobrania.
W przypadku zawierania umowy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, należy także dostarczyć dokument rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokumenty potwierdzające numery NIP i REGON, ewentualnie pełnomocnictwo do zawarcia umowy.
Jeśli zakupili Państwo nieruchomość, należy wraz z poprzednim właścicielem sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą, który trzeba przedłożyć przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków.
W/w dokumenty należy dostarczyć do siedziby Spółki przy ul. Chrobrego 1 w Szprotawie, pokój nr 13, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
Prosimy mieć na uwadze, że nasza Spółka zawiera umowy z wszystkimi osobami mającymi tytuł prawny do nieruchomości, czyli np. w przypadku małżeństwa na wniosku i umowie będą figurować oboje małżonkowie.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Dariuszem Kuśnierkiem – tel. nr 68 376 59 52.