Historia

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spadkobiercą wcześniej działających wielobranżowych przedsiębiorstw i zakładów branży komunalnej w zakresie kadrowym i majątkowym, w części dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków po II wojnie światowej były wykonywane przez przedsiębiorstwa państwowe ostatnio pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 4. W roku 1975 do MPGK włączono inne usługi komunalne i utworzono wielobranżowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szprotawie. Przedsiębiorstwo przez lata ulegało różnym formom restrukturyzacji oraz prywatyzacji wielu usług komunalnych. Po przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nadal usługi dostawy wody i odbioru ścieków były wykonywane przez zakład. Wyodrębnienie usług wodociągowych i kanalizacyjnych z zakładu wielobranżowego nastąpiło w roku 2009r.

Od tego czasu funkcjonuje jednobranżowe przedsiębiorstwo świadczące usługi wyłącznie w branży wodociągowo – kanalizacyjnej. W latach 2009-2013 jako samorządowy zakład budżetowy który, uchwałą Rady Miejskiej przekształcono w spółkę kapitałową, ze 100% udziałem Gminy Szprotawa pod nazwą Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. powstała w wyniku Przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego nastąpiło z dniem 02.04.2013r.. Spółka w celu wykonywania swoich podstawowych zadań dysponuje majątkiem własnym i dzierżawionym od Gminy Szprotawa.

Przedsiębiorstwo eksploatuje cztery ujęcia i stacje uzdatniania wody w Szprotawie, Siecieborzycach, Borowinie i Dzikowicach. Ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Szprotawie są poniemieckie, modernizowane po II wojnie światowej w latach 70 i 90 oraz częściowo później. Ujęcia i stacje uzdatniania wody wiejskie wybudowane w latach 70 i 80, częściowo modernizowane w latach późniejszych. Aktualnie eksploatowane sieci wodne w Gminie Szprotawa w ok. 7,13% (17,00 km) jest siecią przedwojenną, ok. 35% (74,48 km) pochodzi z lat 1945-1989, a  ok. 61,68% (147,28 km) wybudowano po roku 1989.

Sieć kanalizacyjna na terenie Szprotawy w zdecydowanej większości, bo w ok. 75% powstała przed 1945 r. Pozostałe 25 % stanowi sieć wybudowana w okresie powojennym w różnych latach wraz z rozwojem budownictwa mieszkalno – usługowego. Po roku 1990 wybudowano Oczyszczalnię Ścieków w Wiechlicach i kanalizację sanitarną w południowej części Gminy. W 2011r. przejęto do eksploatacji Oczyszczalnię Ścieków i przepompownię w miejscowości Długie. W 2012 r. wybudowano kanalizację sanitarną w tej miejscowości.